Ram Prasad Bhattarai

Tankaprasad Dulal

Somkanta Bhandari

Three Writers

Lord Denning

Atal Kumar

Dr. G.P. Tripathi

K.D. Gaur

R.N. Chaudhary