Tri Ratna Manandhar

Advanced History of Nepal

T.R. Vaidya

S.R. Sharma

S.R. Bakshi

B.R. Bajracharya

Jiwanprasad Rai

Prakriti Adhikari

Maheshraj Panta